คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชพร ประทุมมาตย์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัทน์ จีบจอหอ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรนันท์ ชูยศ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัตรชนก อุ่นจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริทรัพย์ แสนกล้า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัททรา บุญคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอามรพันธ์ ศรีสำราญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายทัตพร โง้วจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายภููริรัฐ ทรัพย์กล้า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายธนชาติ อุุตมะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศิลปะดนตรี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลทิพย์ วงศ์ฐานิต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคพิพัฒน์ เพ็งวัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายโสตทัตศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ ยิ่งจอหอ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขาภิบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรพิน วงศ์เพ็ญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวินตรา บุุญยิ่ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติรัตน์ กันจุไร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชานนท์ อารมย์รื่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤศฤกษ์ เลิศเจริญวิทยา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภัสสรณ์ พิมพ์ประจง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6