กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรานี อังติลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัค ตรังรัตนจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพรรณ ทัศนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรัญ อนันต์
ครูชำนาญการ

นางสาวบุศบง อุยยาหาญ
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
ครู

นางพรทิพย์ ครุฑศิริ
ครู

นางสาวศิริพร เฟืองอุย
ครู

นางสาววนาวัณฏ์ จ้อยชรัค
ครู