กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุพิษ เทียบแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน
ครู

นางสาวธัญลักษณ์ ทานะสิงห์
ครู

นางสาวปาริชาต พงศ์พรม
ครูผู้ช่วย