กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้
ครู

นางสาวธัญลักษณ์ ทานะสิงห์
ครู

นายขจรเกียรติ พ่วงพร
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาต พงศ์พรม
ครูผู้ช่วย