เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (มาร์ช อ.ส.ช.)
 
 
แสดแรงส่องแสงเป็นสง่า
แสดฟ้าศึกษาสถาบัน
สร้างความรู้เชิดชูชาติศาสน์มั่น
ใฝ่ฝันทุกวันเราทำดี
 
ปญฺญา โลกสฺมิ
คือธรรมะประจำจิตของศิษย์ อ.ส.ช.
ต่อเติมแสงสว่างชี้ทางส่องธรรม ปชฺโชโต
 
การกีฬาแกร่งกล้าพัฒนาจิต
รู้สิทธิ์รู้หน้าที่มีวินัย
การศึกษาให้คุณค่ากว่าสิ่งใด
เรานั้นไซร้อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์


ประพันธ์โดย  คุณครูพันศักดิ์  สุวรรณน้อย