ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง สุวรรณโฉม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเเสงทอง ธัณณโกเศศสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ โภคสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง เเป้นน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ สุภิสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร สุขวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร พูลสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน