พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

: : พันธกิจ : :

1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็นระบบและบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
2. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์


: : เป้าประสงค์ : :

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
2. ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตรและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ