กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทริกา เฟื่องขจร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : t810@osc.ac.th

นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : t802@osc.ac.th

นางสาวอริสา คามจังหาร
ครู
อีเมล์ : t809@osc.ac.th

นางสาวชุติมา ธีรปฏิสัมภิทา
ครู

นางสาวเกศแก้ว เกิดสวสวัสดิ์
ครู

นางสาวนลัทพร เติมประยูร
ครู

นายธนพล ตู้เพชร
ครู
อีเมล์ : t811@osc.ac.th

นางสาววัชรพัทธ์ เหล่างาม
ครู

นางสาวอัญชนา ซุ่ยหิรัญ
ครู

นางสาวพิมพิสมัย พุงกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา มารุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา จันทร์ประคอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ
พนักงานราชการ

ครูปณวัตร มาตพงษ์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : t875@osc.ac

Mr.Mahmad Hazim (Egyptian)
Teacher

Mr.Stuart F Mellor (British)
Teacher