สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปฉัตร 5 ชั้น มีรัศมีใต้ฉัตรเป็นเลข ๙ และอักษร อสช.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1.รัศมีสีแสด         แผ่กระจายจากยอดฉัตร เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ให้ความสว่างแก่โลก
2.ฉัตร สีฟ้า 5 ชั้น ​​หมายถึง รัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มขยายการศึกษาสู่ประชาชน
3.เลข ๙ สีขาว     อยู่เหนืออักษร อสช. หมายถึง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ตั้งขึ้นในสมัยของ   
                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นนนทรี

 
สีประจำโรงเรียน
แสด - ฟ้า
สีแสด  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 
สีฟ้า    หมายถึง ความกว้างไกลของการศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity) ของสถานศึกษา
แจ่มใส ไหว้งาม
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของสถานศึกษา
คิดเป็น เด่นกิจกรรม

 
คติพจน์ประจำโรงเรียน
รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่  มีวินัย
 
ปรัชญาของโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก