กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนกวรรณ ชุนถนอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเจริญศรี ม่วงนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤช วิยาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณี อุดมโภชน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาวี เกตุแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกรุณพล โลนุชิต
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า
ครู

นางสาวสิรินทรา น้อยพิทักษ์
ครู

นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์
ครู
อีเมล์ : t315@osc.ac.th

นายภชพน เชื่อมทอง
ครู
อีเมล์ : t316@osc.ac.th

นางสาวปิยมาศ ปันพร
ครู
อีเมล์ : t317@osc.ac.th

นางสาวนงค์นุช ไชยโชติ
ครู

นายนรินทร์ เหรียญทอง
ครู

นายพีระพงษ์ กิติราช
ครู

นางสาวสุวนันท์ ระวิชัย
ครู
อีเมล์ : t318@osc.ac.th

นายณัฐวุฒิ นักรำ
ครูผู้ช่วย

นายอรุชา วุธิจักร
ครูอัตราจ้าง