บุคลากรทางการศึกษา

นางวลัยพร แสงสว่าง
ลูกจ้างประจำ

นางสาวสิริชล พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวรัตนชาติ ชำชองยนต์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปนิศรา สิงหาทอ
เจ้าหน้างานทะเบียนวัดผล