ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มี.ค. 64 โรงเรียน เปิดเรียน ตั้งแต่วันที่๘ มีนาคม๒๕๖๔ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๓/๒๕๖๔