หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างแผนการเรียน
       โครงสร้างแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
หลักสูตร แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนการเรียน ทั่วไป

 
 
        โครงสร้างแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
หลักสูตร แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร  แผนการเรียน อังกฤษ- จีน
หลักสูตร แผนการเรียน ศิลปะ - การงานอาชีพ - คอมพิวเตอร์