ประวัติโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
หลวงพ่อเพ็งพระประธานประจำอุโบสถวัดอ้อมน้อย
     และเป็นพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา 
     
ความเป็นมาของโรงเรียน
พระครูโสภณธรรมสาคร (หลวงพ่ออาบ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน 

 
ความเป็นมาของชื่อโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์   มาจากคำว่า  อ้อมน้อย + โสภณ + ชน + อุปถัมภ์
อ้อมน้อย  หมายถึง  ชื่อตำบลอ้อมน้อย  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรก
ในตำบลอ้อมน้อย
         โสภณ  มาจากชื่อสมณศักดิ์ของพระครูโสภณธรรมสาคร (หลวงพ่ออาบ)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงพ่ออาบ และเป็นมงคลนามจึงนำชื่อสมณศักดิ์
ของหลวงพ่อมาเป็นชื่อ โรงเรียน 
          ชน         หมายถึง  ประชาชน
          อุปถัมภ์   หมายถึง   การค้ำจุน อุดหนุน ช่วยเหลือ
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จึงหมายถึง โรงเรียนประจำตำบลอ้อมน้อย
ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูโสภณธรรมสาคร และประชาชน
รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเอง


 
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติการก่อตั้ง
         โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525
โดยพระครูโสภณธรรมสาคร เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
 พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ต่อ ฯพณฯ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  โดยขอจัดตั้งโรงเรียน
ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดอ้อมน้อย ซึ่งนางสาว อาบ เกิดเจริญ เป็นผู้ถวายให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ เนื้อที่ประมาณ12 ไร่
 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ทำการสอนตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2525  โดยให้เป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” และประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2525 ในระยะแรกตั้งโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 88 คน จัดการเรียนการสอน
จำนวน 2 ห้องเรียน  ครู อาจารย์ จำนวน 5 คน เมื่อได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โรงเรียน
ได้รับงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ
คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
วัด หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพ่อค้า คหบดี  ทำให้โรงเรียนมีความเจริญ
ก้าวหน้า และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผลแห่งการพัฒนา
ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวนมาก