คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชิต ประสพรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรสาครกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกิจโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษกร วาปีสา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีรินทร์ จั่นทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมัย รุ่งรัศมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค มีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนต์ทิพย์ ทิพย์ถนอม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ ทิพย์ถนอม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไรวินทร์ มีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพร มีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติมา ธนังชูศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ