ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
201
190
391
10
ม.2
212
169
381
10
ม.3
161
180
341
10
รวมมัธยมต้น
574
539
1,113
30
ม.4
99
152
251
6
ม.5
80
137
217
6
ม.6
82
122
204
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
261
411
672
18
รวมทั้งหมด
835
950
1,785
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
198
187
385
10
ม.2
209
166
375
10
ม.3
161
180
341
10
รวมมัธยมต้น
568
533
1,101
30
ม.4
96
147
243
6
ม.5
79
135
214
6
ม.6
82
121
203
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
257
403
660
18
รวมทั้งหมด
825
936
1,761
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565
 


ข้อมูลจาก ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2565