กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพร รอดด้วยบุญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ รอดท่าไม้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ทนานทอง
ครูชำนาญการ

นางนภวรรณ บัญชานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปานปิติ ทรัพยาคม
ครูชำนาญการ

นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ
ครู

นายภัทรพล แซ่เบ๊
ครูผู้ช่วย