กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพร รอดด้วยบุญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ รอดท่าไม้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ทนานทอง
ครูชำนาญการ

นางนภวรรณ บัญชานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปานปิติ ทรัพยาคม
ครูชำนาญการ

นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ
ครู

นางสาววรรณรท ชะเทียนรัมย์
ครู คศ.1

นายภัทรพล แซ่เบ๊
ครูผู้ช่วย