กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเยาวพา เผือกนุช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : t606@osc.ac.th

นายสุธัญญ์ เอี่ยมเเสงจันทร์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : t602@osc.ac.th

นางสาวจริยา สุวรรณทา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : t605@osc.ac.th

นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์
ครู
อีเมล์ : t607@osc.ac.th

นางสาวพิไลพร จันทรพิภพ
ครู
เบอร์โทร : t608@osc.ac.th

ว่าที่ ร.ต. อิทธิกร จันทน์พฤกษ์
ครูอัตราจ้าง