วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

      ภายในปี 2569 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จัดการศึกษาตามแนวทางพหุปัญญา ผู้เรียนมีความเป็นเลิศรอบด้าน โดยครูเป็นผู้สนับสนุน (supporter) และผู้ให้คำปรึกษา (Connselor) ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรมาภิบาล

ปรัชญา

รู้สิทธิ   รู้หน้าที่  มีวินัย