วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่สร้างคนดี มีความรู้ พัฒนาสู่สากล

ปรัชญา

รู้สิทธิ   รู้หน้าที่  มีวินัย