บรรณารักษ์

นางสาวสุทิชา ชื่นเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพัชนี สังข์ทอง
งานบริการ-เทคนิค

นางสาวกมลชนก พุฒแก้ว
งานบริการ-เทคนิค