บรรณารักษ์

นางสาวสุทิชา ชื่นเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวสุกันยา มะโนธรรม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด