งานสนองจุดเน้นและนโยบาย
VTR การประเมิน OBECQA โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
VTR โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
วารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
วิดีทัศน์บรรยากาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วิดีทัศน์สรุปกิจกรรม เดือนกันยายน 2565
วิดีทัศน์สรุปกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2565
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “TMF Media Innovation Awards 2021” ภายใต้แนวคิด CREATIVITY • SUSTAINABILITY • FUTURE
คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ Onsite (5 พ.ย.64)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(Performance Agreement : PA)
การดำเนินโครงการตามนโยบายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ12-18 ปี
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19