รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จันทร์จิรา ชัยศรี (ฝน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ
ตำแหน่ง : Instructor
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,18:55 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.162.56


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล