รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ญาณัจฉรา อินทรกุล (พลอย)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 24
อีเมล์ : 61030025@go.buu.ac.th
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
ตำแหน่ง : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน)

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,17:12 น.   หมายเลขไอพี : 202.28.78.248


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล