รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธนกิตต์ พริ้งรักษา (นะ)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 25
อีเมล์ : na0071133@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ตำแหน่ง : สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,16:43 น.   หมายเลขไอพี : 49.49.232.166


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล