รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปิยะดา ฤทธิรงค์ (โย)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 24
อีเมล์ : yopiyada13@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่ง : นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,16:40 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.205.20


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล