รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชูเกียรติ กระแสโสม (โต)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 25
อีเมล์ : Chukiat136@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการปกครองท้องถิ่น
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2564,16:34 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.205.49


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล