รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มบริหารวิชาการแบบประเมินกิจกรรมยุวชนคนคุณธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย  กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป