การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 25642. กิจกรรม ยุวชนคนคุณธรรมบูรณาการค่ายสุจริตคิดฐานสอง3. รายงานการจัดกิจกรรม ยุวชนคนคุณธรรมบูรณาการค่ายสุจริตคิดฐานสอง4. รายงานสรุปโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564