การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 25642. กิจกรรม ยุวชนคนคุณธรรมบูรณาการค่ายสุจริตคิดฐานสอง3. รายงานการจัดกิจกรรม ยุวชนคนคุณธรรมบูรณาการค่ายสุจริตคิดฐานสอง4. รายงานสรุปโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564