หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว23)

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9-2564 ตำแหน่งครู
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน