สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนการจัดซื้อหนังสือเรียนขออนุมัติจัดจ้างครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ
ราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)