ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อหนังสือเรียน
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560