แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง