แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2565
ประมาณการรายรับ ประเภทเงินอุดหนุน(ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565)